Bạn có cung cấp hàng mẫu không?

Chắc chắn rồi, chúng tôi có cung cấp dịch vụ này. Chúng tôi luôn sản xuất và gửi mẫu của các sản phẩm mới để bạn đánh giá và xác nhận. Chi phí làm mẫu thường miễn phí, nhưng bạn cần thanh toán phí vận chuyển. Các yêu cầu cụ thể cho quá trình làm mẫu có thể thảo luận sau.