Đầu ra ngành gỗ xuất khẩu ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 | THDT