Ngành gỗ trở mình, đạt mức kim ngạch xuất khẩu ấn tượng